Licenca za brokere

Regulatorna tela i licenca za brokere

Govoreći o berzanskom poslovanju i njegovom domenu rada, ne može se opštiti a da se ne tretira pojam kao što je licenca za brokere. Širu javnost ili one manje upućene uvek intrigira kako se posluje na berzi, odnosno šta je potrebno da bi se neko uopšte bavio ovim unosnim poslom. Naime, ako znamo da je berza organizovano tržište na kome berzanski posrednici tj, članovi berze trguju određenim tržišnim materijalom i da je berza pravno lice koje posluje u skladu sa Zakonom propisanim od nadležnih organa, jasno je da je licenca za brokere od izuzetne važnosti. Da bi se dobila licenca za brokere, koja je ujedno i osnovni uslov za obavljanje poslovanja na berzi, potrebno je da član berze ispuni određene uslove u pogledu visine kapitala, tehničke osposobljenosti, kadrovske srtukture, praćenja savremenih tehnologija poslovanja i drugo.  Prema navedenom, licenca za brokere se izdaje onim licima čija je osnovna delatnost posredovanje na tržištu hartija od vrednosti i drugog standardizovanog materijala, a telo koje je zaduženo za izdavanje, a ujedno i kontroliše rad berze i svih njenih učesnika je Komisija za hartije od vrednosti. Treba naglasiti i to da svi oni koji se bave berzanskim poslovajem imaju  posebna prava i obaveze, ali pre svega veliku odgovornost na šta ih poziva upravo licenca za brokere. Komisija za hartije od vrednosti je nezavisna i samostalna organizacija Republike Srbije odgovorna za funkcionisanje tržišta hartija od vrednosti u skladu sa propisanim zakonskim propisima. Shodno tome, osnovna njena uloga je da zaštiti investitore i obezbedi efikasnost i transparentnost berzanskog tržišta. Komisija je direktno odgovorna Narodnoj Skupštini Republike Srbije, najvišem zakonodavnom telu, koje uspostavlja Komisiju.

Licenca za brokeraČlanovi berze tj. učenici berze su brokeri, dileri, investicioni savetnici i analitičari, portfolio menadžeri i sl. Budući da svi oni imaju vrlo važnu ulogu u poslovima posrednika u investicionom ulaganju, podrazumeva se da su stručni i profesionalno osposobljeni za rad. Svaki od navedenih profila dobija potrebnu dozvolu od Komisije, a to doslovno znači da ispunjava sve neophodne zakonske preduslove. Budući da je rad brokera nastupanje na finansijskom tržištu, licenca za brokere im konkretno služi kao dokaz legitimiteta. Važno je napomenuti i to da nadležne institucije berze organizuju programske edukacije (kursevi, škole, seminari) u skladu sa potrebama, što predstavlja način i pravi put da bi se dobila licenca za brokere i slične dozvole.

Pod pojmom broker podrazumeva se brokersko-dilersko društvo,  ovlašćena banka za bavljenje berzanskim poslovima, ali i forex broker, što se odnosi na pravna lica koja se bave posredničkim poslovima na globalnom finansijskom tržištu (Forex Market). Važnost koju ima licenca za brokere je u tom smislu vrlo kompleksnosna i podrazumeva da sva lica koja su zaposlena u brokerskim kućama za trgovinu na forex-u, takođe moraju biti imaoci potrebnih dozvola za rad, a  forex broker kao nosilac posla sa dozvolom – licenca za brokere. Na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama forex broker mora biti registrovan kao Futures Commission Merchant (FMC) kod Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i mora obavezno biti član NFA (National Futures Association). Međunarodna institucionalizovana regulatorska tela CFTC i NFA su osnovana sa ciljem da se obezbedi zaštita učesnika globalnog finansijskog tržišta od prevara, manipulacija i nepravilnosti u trgovačkoj praksi. Na ovaj način se rad određenog forex brokera smatra regularnim, odnosno, to znači da je njegova licenca za brokere legitimna. NFA je organizovala i permanentne edukativne programe o načinu poslovanja na forex-u i svim pojedinostima u vezi sa forex ugovorima, rizicima trgovanja i mnogim drugim pojedinostima iz profesionalne terminologije među kojima je i licenca za brokere.

Comments are closed.